Комментарии

 • Mens wikt, maar God beschikt.

  Подробнее...

   
 • Спасибо за интерес к моим стихам

  Подробнее...

   
 • www.youtube.com/.../ (https://www.youtube.com/watch?v=B9uTIhfbYbU&feature=youtu.be)

  Подробнее...

   
 • Раиса. Спасибо за Ваше обращение. Прикрепляю ссылку на видеоролик-отче т с этого мероприятия.

  Подробнее...

   
 • Хочу поблагодарить Раису Варнер за такие правильные слова. Полностью поддерживаю и согласна с каждым ...

  Подробнее...

Ben Warner - Geluk is een eigen liniaal - У каждого – своя линейка счастьяJe vroeg me een tijd terug: denk je dat ik ooit het geluk nog eens ontmoet?
Ik beloofde toen met een antwoord te komen, maar had daar enige tijd voor nodig. Hier is mijn antwoord. Het zal niet zijn wat je indertijd verwachtte. Jij duidde, meende ik, op de mogelijkheid in je horoscoop na te gaan of het levensfortuin je nog eens zou toelachen. Weet dat een horoscoop geen toekomst voorspelt. Dat wordt vaak wel gezegd, maar  het is tot nu toe uit niets gebleken. Wat de astrologie doet, is een statusoverzicht van je persoonlijke krachtenveld tonen binnen de context van omstandigheden. Dat geeft weliswaar aan welke eigenschappen sterk of zwak zijn en hoe deze in je leven kunnen uitwerken, maar het voorspelt niet de levensloop zelf en wat de wereld in petto heeft. De horoscoop van de wereld is immers die van het saldo van miljoenen anderen en niet van jouzelf.

Однажды ты спросила меня: «Встречу ли я когда-нибудь свое счастье?»
Я обещал тебе ответить, но мне нужно было время. Здесь мой ответ. То счастье, которого ты ждешь, тебе не встретится. Ты просила посмотреть твой гороскоп относительно твоей фортуны. Но гороскоп не предсказывает будущее, что бы на этот счет ни говорили. Астрология – обзор положения и силы твоих собственных возможностей внутри жизненых обстоятельств. Это означает, что он может подсказать сильные и слабые стороны твоей натуры для того, чтобы над ними работать. Но у мира – свой гороскоп, это сальдо миллионов других, а не только твое.

Geluk staat niet in een horoscoop aangegeven. Als er een aanwijzing is dat je makkelijk vrienden maakt en heel sociaal bent, is daarmee nog niet aangegeven dat dit je ook gelukkig maakt of dat vrienden het geluk brengen. Het indiceert alleen dat je niet eenzaam zult zijn. Verder is het zo, dat goede ‘beschijningen’ mogen doen verwachten dat het leven in voorspoed verloopt. Als dat een factor van of voor geluk is, is op deze manier geluk wel aangegeven, maar ook nog geen absoluut feit.

Счастье не указано в гороскопе. Если в нем сказано, что ты способна на дружбу и общительна, это еще не означает, что дружба сделает тебя счастливой. Это всего лишь говорит о том, что ты не будешь одинока. Хорошие проявления могут дать тебе право ожидать, что жизнь пройдет в благополучии. Если для тебя это является счастьем – значит, ты будешь счастлива, но это не абсолютный факт.

Geluk is een woord net als liefde of vriendschap . We weten allemaal wat het ongeveer inhoudt, maar voor elk mens is die inhoud anders en zij kan door het leven heen ook nog van accent of betekenis wisselen.

Счастье – только слово, также, как и дружба, и любовь. Мы знаем примерно, что это в себя включает, но для каждого человека это содержание индивидуально, и оно может изменяться с течением жизни.

De natuur, of nog groter de kosmos, kent geen geluk. Ook geen hoop of verwachting, geloof of twijfel. In de kosmos zijn de dingen zoals ze zijn. Betekenis ontstaat wanneer iets, doorgaans een wezen en in ons geval vooral mensen, de dingen duiden om aan te geven wanneer iets aangenaam is, eetbaar is, vriendschappelijk is. Die betekenis kan alleen worden gegeven als er sprake is van een onderscheid. We kunnen dus alleen iets duiden als deel van een groter geheel in relatie tot iets anders. Neem ethiek. Het besef van goed en kwaad is een menselijk construct. Planeten, neutronensterren en gaswolken kennen die begrippen niet.

Природа и космос не знают, что такое счастье, так же, как они не знают, что такое надежда, вера и сомнение. В космосе вещи просто существуют. Значение вещам придаем мы на основании своих ощущений. Приятно, съедобно, дружелюбно. Мы можем придавать эти значения на основании сравнений и отличий. Все относительно.Мы можем что-то сделать ясным только в отношении части к большому целому в отношении чего-то другого. Предположим, этика. Соотношение хорошего и плохого является человеческой конструкцией.Планеты, нейтронные звезды, газовые облака не знают этих понятий.

Mensen vinden 20 graden behaaglijk. Maar gerekend vanaf het absolute nulpunt is dat 290 graden Celsius; verschrikkelijk heet derhalve. En gerekend vanaf de inwendige temperaturen van een ster als onze zon, die op kunnen lopen tot miljoenen graden is 20 graden weer ijselijk koud. Mensen vinden 30 graden of meer vaak al te warm, hoewel onze eigen lichaamstemperatuur daar nog ongeveer 7 graden boven zit en die ervaren we als aangenaam. Sterker nog, een paar graden warmer of kouder en we gaan dood, ook al is het buiten ons lijf levenswarm. Zo betrekkelijk is het dus.

Люди считают + 20 градусов приятным, но считая от абсолютного нуля - это 290 градусов gо Цельсию. – ужасная жара. Относительно температуры Солнца, которое может разогрется до миллионов градусов, +20 – это очень холодно. +30 для нас жарко, хотя это еще  на 7 градусов ниже нашей собственной температуры тела, которую мы считаем приятной.

We weten allemaal wat pijn is. Het mes dat in ons vlees snijdt veroorzaakt pijn en we hebben er veel voor over dit te vermijden of te voorkomen. Echter, sommige mensen ervaren een zekere mate van pijn als aangenaam. En degene die zwaar verwond is of ernstig geïnfecteerd, zal de pijn van het mes dat zijn verwonding bestrijdt of het  gezwel verwijdert als wenselijk of aanvaardbaar ondergaan. Zo betrekkelijk is het dus.

Мы знаем, что есть боль. Нож в нашем теле причиняет боль и мы готовы на все, чтобы этого избежать. В тоже время, некоторые люди считают боль приятной. Те, кто ранены и инфицированы принимают боль от ножа, удаляющего инфекцию. как спасение. Все относительно.

Met deze voorbeelden kan ik bijkans eindeloos doorgaan. Je zult de portee al wel begrepen hebben. Geluk is een menselijke beleving en kan niet in de natuur worden aangetroffen. Het is de positieve gewaarwording of bewustwording van een omstandigheid, van een zich bevinden, dat men zelf als gelukkig ervaart. Als dat zo is, is geluk dus iets dat je zelf schept, niet wat je bij toeval in de schoot geworpen krijgt. Wie geluk wil ontmoeten, dient datgene wat hem of haar geluk brengt te plaatsen binnen de grenzen van het haalbare, binnen de kaders van mogelijke gewaarwording. Ga maar na. “Ik ben pas echt gelukkig als ik de prins van mijn dromen ontmoet,” zegt de hoopvol gestemde jonge vrouw. O ja? En wat als zij die in haar leven niet tegenkomt? Dan veroordeelt zij zichzelf op voorhand tot het ongelukkig zijn.

Я могу привести много примеров.Счастье- человеческий опыт и не может быть обнаружено в природе. Это- позитивное осознание обстоятельств, в которых человек находится, называемое им счастьем.То есть, счастье – это твое собственное творение, а не то, что тебе случайно упало на колени. Тот кто ищет счастья, должен поместить моменты, дающие ощущение счастья, в определенные границы. Эти границы должны быть ориентированы на собственные возможности. Посмотри. « Я счастлива, если я встречу принца своей мечты», -заявляет поная надежд юная женщина. Да? Ачто, еслионаегоневстретит? Это означает, что она приговорила себя быть несчастной.

“Geluk is voor mij alles kunnen doen wat ik leuk vind”, zegt de hedonistisch ingestelde jongeling. En als dat er onverhoopt niet van komt, voelt hij zich nooit gelukkig? Het is bijna vragen om de doem.

«Счастье для меня -  быть в состоянии делать все, что я хочу», – утверждает гедоник. А если этого не случится? Значит, он будет вечно несчастлив?

Geluk moet niet worden gezocht in het uiterste, het hoogste of het op voorhand onhaalbare. Als geluk makend of brengend moet worden bestempeld  datgene dat binnen het bereik ligt of wat al is verworven. Veel kleine zaken,- die overigens vaak breder bekeken helemaal niet zo klein zijn-,  of ogenschijnlijk alledaagse dingen kunnen als gelukkig worden aangemerkt. Gezondheid, goede verstandhouding met naasten, een wonderschone opera-avond, het perfecte diner, aardig werk, het hebben van werk überhaupt, het hebben van werk in het betere deel van de wereld. Wie het geluk in haalbare stappen weet te vinden, straalt dat ook uit. Deze persoon wordt vanzelf iemand die voor anderen geluk gaat vertegenwoordigen. Wie zich bij voortduring ongelukkig betoont, schrikt anderen af. Niemand zoekt immers zijn geluk in het zwarte gat van een ander behalve de sadist of de masochist. Of de ongelukkige zelf.

Счастье нельзя искать в высшем, недостижимом, исключительном. Если счастье  определить искусственно, то невозможно по-настоящему оценить то, что достижимо и то, что имеешь. Много маленьких моментов, которые, впрочем, не так уж малы при ближайшем рассмотрении, или обычные каждодневные вещи можно воспринимать, как счастливые. Здоровье, хорошие отношения с близкими, удивительный вечер в Опере, идеальный обед, приятная работа в лучшей части мира – кто счастье находит в обычном, излучает счастье. Этот человек становится для других представителем счастья. Кто показывает свою несчастливость, отталкивает других. Никто не ищет радости в черных дырах другого, кроме садистов, мазохистов или самого несчастливого.

Geluk bestaat niet, totdat je het zelf benoemt, totdat je zelf het etiket ´geluk´plakt op een omstandigheid of een bezit, waarvan je de relatieve waarde, voor jou dus positief, afmeet, aan het  ontbreken van die omstandigheid of dat bezit. Geluk is niet weggelegd, totdat je het durft te vinden in een haalbare wens. En let op, geluk is altijd een gevoel in relatie tot iets of iemand anders.

Счастья нет до таех пор, пока ты его сама определишь, пока ты сама не прикрепишь этикетку «счастье» на обстоятельство или собственность, относительная ценность которых состоит в твоем позитивном к ним отношении.

De kosmos kent geen tijd. Er is alleen onderlinge duur. Tijd is een menselijke opdeling van duur. De kosmos kent geen koude of warmte. Er is alleen een mate van beweging van atomen of moleculen, die wij mensen aanduiden als temperatuur. Maar de gradering is weer een menselijke opdeling. De echte gevoelstemperatuur als het ware.

Космос не знает времени. Время относительно.Человек определяет время. Космос не знает тепла или холода. Только движение атомов и молекул, которое мы воспринимаем, как температуру.

Omdat we het geheel niet zijn en ook niet kunnen overzien, leven we letterlijk bij stukjes en beetjes. Je moet dus eerst een beetje gelukkig zijn om stukje voor stukje gelukkiger te worden. Geluk is een door mensen benoemd, abstract geheel. En zoals alles kunnen we het alleen opgedeeld of ingedeeld meten, abstraheren uit onze betrekkingen met de wereld om ons heen. Te beginnen met de meest innerlijke betrekkingen van onszelf.

Оттого, что мы не являемся целым и не можем это целое обозрить, мы живем кусочками и отрывками. Сначала надо стать счастливой в малом, чтобы по кусочкам сложить всю мозаику счастья. Счастье – абстрактное человеческое понятие. Мы можем его измерять по кусочкам, абстрагируя из наших взаимоотношений с миром вокруг нас. Нужно начать с самого сокровенного в нас самих.

Ben Warner, Strategische Communicatie
Vertaling – Rayisa Warner-Shumak

Бен Варнер, Доцент Стратегической Коммуникации
Перевод - Раиса Варнер-Шумак

На сайте

Сейчас 278 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Также читайте